Publication

May 20, 2019

הרצאה לקהילה היהודית במקסיקו

אמש הרציתי בפני הקהילה היהודית במונטריי, מקסיקו. ההרצאה עסקה בתופעה הכאובה והבוערת בקרב היהודים בעולם: האנטישמיות.

בהתחלה היהודים-המקסיקנים היו קצת מופתעים, שכן אין איום של ממש על הקהילה היהודית הקטנה שחיה בשלווה במדינה הגדולה, אבל למרות הכול, הנושא גרם להם לנוע באי-נוחות על הכיסאות באולם המוגן והממוזג.

ואז הגיע פרץ של שאלות: רגע, אתה מצדיק את השואה? את הטרור? אתה מצביע על היהודים כעל אשמים? זה בגלל שהם לא מבצעים את תפקידם בעולם? אז חוסר האחדות והלכידות החברתית היא הסיבה ששונאים אותנו, היהודים?

ואחרי השאלות הגיעו התשובות. סקרתי את התפתחות העם היהודי מבבל העתיקה ועד חורבן בית המקדש, מאהבת האחים ועד שנאת החינם, מאלפיים שנות גלות ועד להקמת המדינה. סקירה מלאה שהובילה בפשטות אל דברי המקובל "בעל הסולם": "מוטל על האומה הישראלית להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו, עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה הזו של אהבת הזולת, שהוא הסולם לתכלית הבריאה, שהיא הדבקות בבורא" (מאמר "הערבות").

אחרי כל השאלות והספקות, התלונות וההתרגשויות, ניגשו אליי עשרות וביקשו ללמוד את חכמת הקבלה. עניתי לכל אחד ואחד ששאל וביקש תשובה. ומכאן, כולי תקווה שיצטרפו לסניף המקומי של "קבלה לעם" במונטריי תלמידים חדשים שיפרחו לתפארת רוחנית, שתנטרל את השנאה האנטישמית.

Media Downloads

Article TextDOCX