Publication

Feb 9, 2020

שיעור נשים 6.2.2020

בערב חמישי האחרון נפגשתי עם מאות נשים מרחבי הארץ – תלמידות מסורות הלומדות את חכמת הקבלה שנים על גבי שנים. על המסכים שעיטרו את האולם הגדול הביטו מאות נשים מרחבי העולם, מחויכות ונרגשות לרגל המעמד המשותף.

דיברנו על הקושי שבקירוב הלבבות, בפרט של האישה, שמטבעה אין לה נטייה להתקהל ולהתחבר, אלא נטייתה היא אישית יותר, עצמאית. אולם דווקא התכונה הזאת מחדדת באישה את מידת האמת. הנטייה האינדיווידואלית מקרבת אותה מהר יותר אל החיבור האמיתי. כשאישה מתאמצת להסיר מעצמה את הזרות והאיבה, היא נתקלת מהר יותר בקירות הלב הבצורים. היא מבינה שהיא אינה יכולה לשבור אותם בכוחות עצמה, ומתוך כך פורצת מעומק ליבה תפילה לכוח העליון, לבורא, שיעשה בה שינוי, שתוכל להיות בתכונת הנתינה והאהבה.

כשהתפילה יוצאת מן הלב, היא מקבלת מענה, כוח שמבטל את המחיצות הפנימיות בין אדם לאדם, בין אדם לטבע כולו. אז נוצרת מחשבה משותפת, כוונה אחת של נתינה. כך מתגלה הרוחניות בהדרגה. אומנם המסר נשמע גבוה ולא מציאותי, אבל חיבור הוא כל שמוטל עלינו לעשות בינינו. לא רק נשים, לא רק גברים, אלא כולנו כאחד. על העולם כולו לגלות כי בכוח החיבור, בנכונות להתקרב חרף האנוכיות שטבועה בנו, נוכל להינצל מכל רע ולהתקרב אל הטוב.

תודה לכן על השתתפותכן!

Media Downloads

Article TextDOCX