תוכן עניינים
יהודה ליב הלוי אשלג (בעל הסולם)/אגרות
אגרת נ"ט
אגרת א'
אגרת ב'
אגרת ג'
אגרת ד'
אגרת ה'
אגרת ו'
אגרת ז'
אגרת ח'
אגרת ט'
אגרת י'
אגרת י"א
אגרת י"ב
אגרת י"ג
אגרת י"ד
אגרת ט"ו
אגרת ט"ז
אגרת י"ז
אגרת י"ח
אגרת י"ט
אגרת כ'
אגרת כ"א
אגרת כ"ב
אגרת כ"ג
אגרת כ"ד
אגרת כ"ה
אגרת כ"ו
אגרת כ"ז
אגרת כ"ח
אגרת כ"ט
אגרת ל'
אגרת ל"א
אגרת ל"ב
אגרת ל"ג
אגרת ל"ד
אגרת ל"ה
אגרת ל"ו
אגרת ל"ז
אגרת ל"ח
אגרת ל"ט
אגרת מ'
אגרת מ"א
אגרת מ"ב
אגרת מ"ג
אגרת מ"ד
אגרת מ"ה
אגרת מ"ו
אגרת מ"ז
אגרת מ"ח
אגרת מ"ט
אגרת נ'
אגרת נ"א
אגרת נ"ב
אגרת נ"ג
אגרת נ"ד
אגרת נ"ה
אגרת נ"ו
אגרת נ"ז
אגרת נ"ח
אגרת נ"ט
אגרת ס'
אגרת ס"א

אגרת נט

אגרת של בעל הסולם לתלמידו על הפצת הקבלה באנגלית בארצות הברית

לכבוד הרב המקובל המפורסם וכו' מהור'ר לוי יצחק שליט"א

מכתבך האחרון קבלתי ובפעם הראשון מאז נסעת לאמעריקא שלחת לי זיק תקוה שתצליח בשליחותך. ובוודאי תבין שכוונתי על העתקה האנגלית שעשית. שממנו תרצה ליתן הרצאות באנגלית. כי הוא הדרך היחידה שתוכל לעשות כספים באמעריקא וגם אי"ה במִדה מרובה שעליה הי' כונתי. ואבקשך לשלוח לי העתקה שלמה מספרך שכתבת לראות אם לא טעית מהדרך. כי בספרך הראשון שהעתקת מצאתי בה טעות גדול בענין המסורה של קבלה שלא נתת למשה רבנו ע"ה את מקומו המתאים. ולא שלחתי את הגהותי משום שכבר הדפסת אותו.

אכן חסרון אחד אתה צריך להעביר מקרבך, שהיא כמו מחיצה של ברזל בינך ובין השגת כספים ממי שהוא. והוא כי אחר שתדע שהמרחק ממך אל נותני הכסף הם כרחוק שמים מהארץ, אתה מתאמץ בשביל כך להגביה את נותני הכסף למקומך אל השמים, כדי שתוכל לקבל מהם כסף, שאתה מוכרח להיות עמהם במקום אחד, כמובן. אכן כבדים וחזקים המה ממך ואבטיחך כי לא תוכל לעולם להגביהם לישא אותם לשמים וממילא לא תוכל לשלוח ידך אליהם לקבל כסף. ודרך הזה לא יצליח לעולם וכל מיני תרעומות וכעס לא יועילו לך.

אלא אם אתה רוצה להצליח בשליחותך, תעשה להיפך, להיפך ממש, דהיינו שתניח את השומעים מאמריך, נותני הכסף; להמצא במקומם על הארץ, ולא תזיזם מהארציות שלהם ומכל מיני דעותיהם וחפציהם כחוט השערה, רצוני לומר, בכוונה תחילה תכין לך מאמרים כאלה שלא ירככו את לבם העם הארצית ולא יביאו בהם שום אמונה במשהו כלל וכלל.

כדי שאתה תרד מן השמים אל הארץ ותמצא עם השומעים בעולם אחד ובדעה אחד. ומה שאתה רוצה מהם תוכיח אותם בראיות חזקות שהם עצמם היו צריכים לדעת אותם בטרם ישמעו דבריך, כלומר, לא מתוך אמונה בעוה"ב וכדומה אלא – "מתוך כבוד לאומיות והכרת ערך עצמי אשר חכמת הקבלה הוא נכס חשוב לאומה הישראלית והיא נשכחה הרבה בדורות האחרונים וצריכים להרחיבה ולגלות אותה ותהיה לנו לתפארת לעמים ולמדינות ויראו אותנו כמות שאנו באמת עם תרבות עתיקת הימים. ויחד עם זה יש להוסיף שהאומות מתחזקים לגזול מאיתנו חכמה זו ולהשוותה עם הנצרות ח"ו וזהו ודאי מצוה רבה להצילה מידיהם העבים והגסים לא פחות ממה שאנו עושים להציל נפשות ישראל משמד והשתמדות. אשר דרך הצלה היחידה הוא להסיר מעט את הלוט מעל חכמת הקבלה ותתגלה מעט מזיוה ויפיה למיני כל ולעיני העמים ויראו שאין דוגמתה בעמקות ותבונה, ויבושו ויכלמו על מחשבתם להשוות חכמה זו עם היבשות הנצריות, ואז יובן כי עם חכם ונבון הוא. עם בן תרבות עתיקה בלי הפסק כלל. ולא כמו שמתפארים בינם לבין עצמם שהמה הם היורשים של התנ"ך ועם ישראל ובזה הם מודים במקצת על תרבותנו העתיקה בעל כרחם, ומאידך גיסא, המה מבזים תורת הרבנים שלנו בכל משך אלפים שנה, ושמים אותנו ללעג ולקלס, אשר ההפסק הגדול הריקן הזה, מבטל באלף כל השבח של הקדמונים שלנו, כמובן. בדומה, שמקלסים לאדם שהיה לו מיליונים מרובים איזה ימים ספורים בימי נעוריו ומאז עד עתה הוא קרוע ויחף גברא ארטילאי מחוסר כל וכמה מקידוש השם ושם הכלל ישראל להראות להם טפח מחכמה זו שיש בה כדי להציג את יופי התרבות הקדמונים שלנו גם במשך ימי גלותינו מאז נחרבה מקדשנו עד היום הזה. ויראו ההפרש בין תורת הנסתר המצויה בין אומות העולם ובין תורת הנסתר שלנו". וכדומה מהדברים הנ"ל תוסיף מדעתך.

ותדבר אליהם באהבה ובענווה ובבטחון עצמי אשר דבריך יתקבלו על לבבם ואז אני מקוה שיפתחו לך את כיסם בחפץ לב ותתקשר עמהם בידידות אמיתי ואתה תהנה מהם והם יהנה ממך ותתפטר מכל מיני קטטות ומריבות ותראה לפניך עולם חדש רק בתנאי חמור שלא תנתק החוטים הגשמיים הארציים שלהם בזהירות חמורה ולא תעשה אותם לבעלי אמונה בשום פנים שבעולם. רק תניח אותם בשלמות כמות שהם. ואתה תשפיל עצמך ותרד אליהם למקומם ממש ואז ישמעו אליך.

כל הדברים 'והטעמא' שנתתי לך תרחיבם כמה שתוכל ותעתיק אותם באנגלית היותר משובחת מתובל באיזה פירוש של פסוק קטן אחד או חצי פסוק רק בתנאי שלא תמלא פירושו בדברי מוסר חס מלהזכיר, אלא בדיבורים וקילוסים מודרניים ותסדר לך איזה דרשות בני חצי שעה, שזה די ויותר. 'אל תקפוץ יותר מדאי, ואיך צריך לפרסם עצמך ולדרשן ממדרגה ראשונה, אלא רק למקבל כספים ממדרגה ראשונה'. וזכור היטב העיקר הגדול הזה.

גם תוכל להוסיף על 'טעמא' הנ"ל לקחת משל אומות העולם איך משמרים עת תרבותם העתיק ומפזרים עליהם כסף רב. ואיך כל אומה מכבדת את התועלת והחיוב לכבד כל גדולינו שהיו לנו בכל הדורות. ויק[וים] בנו דברי חז”ל עלובה עיסה שבעליה מעיד עליה שרעה ואם אין אנו מכבדים את עצמינו אין לנו תקוה שאחרים יכבדו [אותנו].

ולכן חוב גדול עלינו לגלות האמת גם בין עצמינו לידע איך תרבותינו עתיקת הימים הוא תרבות ממושכת בלתי נפסקת ועכ"פ במקצוע הדתי אנו תופסים גם היום המקום הראשי, ולאו דווקא עריסת הדתות בלבד.

גם תבטיח להשומעים שאחר הדפסתך ספרך ופרסומו ברבים אתה בטוח בלי ספק שמשכילי הדור ישימו מוחם ולבם להעתיק כל הספרים הנחוצים וליסד בתי אולפנא בכדי שיתוודע החכמה ברבים וכו" וכו".

וטוב היה שתציע ה"טעמאס" הנ'ל לפני דברן המצויין ביותר שהוא יעבוד אותם במליצות נאות מושכות הלב. וכדאי לפזר על זה איזה פונט.

ואין להאריך יותר. זכור שלא תעבור עליך יום מבלי לימוד בספרי.

המקוה בהצלחתך

יהודא הלוי במהרש אשלג

והעיקר שתראה לעשות מעמדות קבועות שנתית

בשביל הישיבה ותקבל על יד בעד חצי שנה או יותר

ודע אשר לפניך

הנ"ל