אהבת ה' ואהבת הבריות
אחור וקדם צרתני
גוף ונפש
גילוי טפח וכיסוי טפחיים
ד' עולמות
החומר והצורה בחכמת הקבלה
הסתר וגילוי פנים של השי"ת - א'
הקדמה לספר הזוהר
הקדמה לספר פי חכם
הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות
הקדמה לתע"ס
השלום
השלום בעולם
חכמת הקבלה והפילוסופיה
חכמת ישראל בערך חכמת חיצוניים
מאמר החירות
מבוא לספר הזוהר
מבשרי אחזה אלוקי
מהות הדת ומטרתה
מהותה של חכמת הקבלה
מצווה אחת
עת לעשות
שכל הפועל
תורת הקבלה ומהותה
תכונתה של חכמת הנסתר בכללה
תלמוד עשר הספירות, חלק א', הסתכלות פנימית
ספריית כתבי מקובליםchevron_left
מיכאל לייטמן/כתבי בעל הסולם, קמפוס (רוסית)
chevron_left
אחור וקדם צרתני
 

Воздействие Творца – прямо и косвенно

адаптированный, литературно обработанный текст для ознакомления

Каббалистическая метафора

На основе статьи Бааль Сулама «Achor ve Kedem Tsartani»

«Сзади и спереди ты объемлешь меня» – это метафора, говорящая о том, что Высшая сила находится в сокрытии (сзади), и в раскрытии (спереди) от человека.

• Ибо Высшая сила управляет всем – с целью довести человека до заранее намеченной цели.

• Ибо Высшая сила «царствует и властвует над всем» – и все возвратится к своему источнику.

• Ибо «нет места, свободного от Творца» – нет ничего, выходящего из-под Его власти.

• Отличие в ощущении человеком Высшей силы – «сзади» или «спереди» – в том, как проявляется всеобъемлющая власть Творца: в настоящем или в будущем.

• Поскольку человек, удостаивающийся соединить этот и духовный миры раскрывает Высшую, управляющую всем силу, в настоящем – во всем происходящем.

• Человек обнаруживает, что все происходящее – это внешнее «одеяние», скрывающее вечное всеобъемлющее управление.

• Высшее управление и в настоящем властвует над всем мирозданием и над каждым решением, действием, над каждой мыслью.

• Высшее управление не раскрывается у всех на виду в настоящем, в виде всадника-Творца, восседающего на коне-творении.

• Наоборот, с виду кажется, будто конь ведет всадника, творение само управляет действительностью.

Но, на самом деле, конь не пробуждается ни к какому движению иначе, как указанием вожжи и узды своего всадника, и человек, раскрывающий власть Высшей силы в таком виде, называет это состояние скрытием лика Творца.

До тех пор пока человек не удостаивается вручить все свои мысли, решения, поступки одному лишь Творцу, конь будто бы не подчиняется в своих движениях вожжам и узде всадника.

Такая связь человека с Творцом называется обратной (задней) стороной. Но не воображай, что в таком состоянии ты отделен от Высшего управления, ведь «рукою крепкой, мышцею простертою и яростью изливающейся воцарюсь Я над вами». Да не будет отторгнут отверженный, а все мироздание будет катиться к своему корню.

А раз так, то, хотя и видится, что конь якобы ведет всадника в своем презренном желании, истина же в том, что это всадник ведет коня по своему желанию. Однако, это не раскрывается сейчас, в настоящем, а раскроется лишь в будущем.

Таким образом, и на этой стадии есть связь, но обратная – спиной к спине, то есть не по желанию творения, и не по желанию управляющего.

Человек, выполняющий желание Высшей силы, тот, кто сам раскрывает ее власть в настоящем, связан с нею лицом к лицу, то есть по доброй воле управляющего и управляемого. Установление такой связи – и есть желание Высшего.

Человек, раскрывающий истинное управление, отличается тем, что пребывает в радости, а не в горе, в изобилии, а не в нужде, действует по желанию, а не по принуждению. Ведь все стремления человека улавливаются Высшим управлением, и все катится и приходит к своему корню.

А раз так, возникает вопрос: какой же путь желаннее? Путь, определяемый совместным желанием творения и Творца. Как сказано: «И увидел, что свет хорош».