דייני
הבהיר
שיר, יסודתו בהררי קודש
שיר קודש
ספריית כתבי מקובליםchevron_left
בעל הסולם/שירי בעל הסולם
chevron_left
דייני
 

דייני

אשרי אדם עוז לו בך, וה' המסילות בלבבו

אשרי איש שישמע למצותיך, ותורתך ודברך תשים על לבו

אתה יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא את הכל

ואלו כרית לי אזן לשמוע אתה באהבת נפש לנצחיות

ולא הראיתני איך עיניך צופיות מסוף העולם עד סופו דייני

ואלו הבטחתני להשיג כל רזיך ולהיות בין הנגשים אליך

ולא הלבשתם בי כהווה ממש דייני.

ואלו הלבשתני בהם בהווה ממש

ולא השגתי שאין כבודך מחול ולא יגבילוך אפילו רוחות דייני.

ואלו השגתי שלא יגבילוך רוחות

ולא קבעת לי אתה לבית תפילה לקבל מידך כל מחסורי דייני

ואלו זכיתי לקריאתך ולהענות כתבוע איש מרעהו על כל מורשי לבי

ולא הפלאתני בהיוחל ארץ ביום אחד והיוליד גוי בפעם אחת דייני

ואלו הראת לדעת סוד הנשקף על ארץ ממכון שבתו

ולא העמדתני בההתחלה ולהרגיש התלבשותך בלבבי שם דייני

ואלו זכיתי להרגיש כל אורותיך באו"פ להאיר אור פנים

ולא הודעתני שזהו תכליתם שתרצה מכל בריאתך וכל תענוגך דייני

ואלו הודעתני תענוגך המיוחד שתקוה מכל מלאכת שמים וארץ

ולא למדתני לדעת איך ברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים דייני

ואלו זכיתי בברכת כל הימים וקדשת כל הזמנים עבר ועתיד יחדיו

ולא הטרחת לפייסני ברוב חכמה וידידות להסיר ממני הבושה דייני

ואלו זכיתי להטהר כעצם השמים וצבאם ולסוד פני אל תפילתך וכו'.

ולא שאלתני סו"ה אם יהללו בניך בריתי וכו' דייני

ואלו שמעתי מפיך השבועה בקדושתך אם לדוד אכזב

ולא הוריתני שחוץ מתענוגך זה שיך לתענוגי עצמי דייני

ואלו פלט חכי כל חכמה וכל תאוה ורק לזיוך כל פניותי

ולא בררת לי שאין לי מה להוסיף ורשאי לילך מהעולם דייני

ואלו הבנתי בכל שכלי שיש לי להסתלק תכף מהעולם

ולא העירותני לחפש איזה תשורה בכלי ולא מצאתי כלום דייני

ואלו העירותני שביגיע כפים רצונך ולא בהעונג סתם

ולא העירותני בפנים מסבירות ואי זה מקום בינה בספרים דייני

ואלו הערותני להתגעגע אחר בינה בספרים

ולא לימדתני שעקר הוא הודאיות ובר לבב, ולאור אין ערך דייני

ואלו השגתי שאין חשיבות בהאור רק בהודאיות ובר לבב

ולא העניקתני הגעגועים אחר את"ה, ומבלי יכלת לקבלה שלא לפגום בך דייני

ואלו נסתלקתי, במילוי כל תכליתי, מהעולם

ולא זכיתי לסו"ה אל יתהלל חכם בחכמתו והיכלת לקבל את התחדשות דאומן נאמן דייני

ואלו זכיתי להתחדשות דאומן נאמן ומי דקיימא לשאלה

ולא זכיתי, לכל האורות הנפלאות ולכל התורה כלה בר"א(?) ולעט סופר מהיר דייני

ואלו זכיתי שם לכל הכבוד ולחסדים הנאמנים בזווג דלא פסיק

ולא זכיתי לברכה דאדם לירד בדגת הים וכו' עד להחלט הפרישה מתוך, דייני

ואלו נסתלקתי מהעולם אחר זכות הזה לדור בשמים ובארץ בבת אחת

ולא הארת לי הפתרון דצדיק ונושע דייני.

ואלו הארת לי הפתרון דצדיק ונושע

ולא העצרתני באחימן וסיתום שערי צדק, עד להאומרים לאל סור וכו' דייני

ואלו נסתלקתי מהעולם אחר מלוי שלמות הזה

ולא למדתני סו"ה אחות לנו קטנה ודדים אין לה וכו' דייני

ואלו חדשת חיותי במה נעשה לאחותינו ביום שידבר בה

ולא האירותני בהאורות הנפלאים ומאכן נודע הדבר, וטירת כסף, ולוח ארז דייני

ואלו הראיתני אז כל חסדיך הנפלאים בהשראת הכתר

ולא למדתני בסוד המבול, ושבה"כ, והכרובים, ומטי ולא מטי וכו' דייני

ואלו הקבעת אמונתך בלבי ע"י הכרובים ומול"מ עד הפרסה דהשתים שמעתי

ולא הפלאתני בסו"ה קרח נפג וזכרי דייני

ואלו הפלאתני בהיחוד הגדול דקרח נפג וזכרי

ולא המשכתני לתוך מקוה בקומה זקופה ע"י אנקת"ם דייני

ואלו זכיתי לגלות כל הברכה והקדשה מרו"ת דמקוה בפו"ר ע"י אנקת"ם

ולא זכיתי לראות ההפלגה הגדולה שבכל"א עד לשאת יתר על ראש מקוה דייני

ואלו זכיתי להשגות בכל התורה במקום הכל"א ובסוד מנוחה ואור....

ולא זכיתי לראות את ירושלים הבנויה באופן החלטי שלא תחרב עוד דייני

ואלו נסתלקתי מהעולם אחר השגה הנצחית דירושלים הבנויה

ולא הוריתני באמונה רבה סו"ה שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד דייני

ואלו הוריתני ההחלטיות הודאית שבאת"ה לעיני כל האמות בבירור גמור

ולא העירותני לחזור לתוך מקוה כי לא נפסק הקשר ועוד תתפאר בי דייני

ואלו העירותני לשלח יד במלאכתך שבתוך

ולא הפלאתני בהמראה איך הי' לוקח ומתעלה ממני עד הסתלקי דייני

ואלו הפלאתני בהתעלות הי' שמשכתי עד הסתלקותה למעלה

ולא קבעת בי הרצון לשליחת ידים מכח, איכה ידע אל וכו'

כי הנה אלה הרשעים שהשגו חיל. ובסוד מי כמכה בעל גבורות

ומי דומה לך וכיון שהגבורות אינם נצחיים ע"כ המשכתני

לתוך. וכו' וכו'. דייני (כי מה מתוק האור הודאיות וכו')

ואלו קבעתני בשליחת יד במלאכתך

ולא הצעת לעיני סו"ה אם יתן איש את כל הון ביתו וכו' דייני

ואלו עמדתי בנסיוני שלא לחשוב כל הון ביתך תמור אהבתך

ולא נתת לי מתיקות בהעליות וגלוי רזי תורתך למכביר דייני

ואלו זכיתי ע"י העליות וע"י גילוי רזין עד להמשיך ב' שנה

ולא זכיתי להסרק במסרקות ברזל עד שיצאה נשמתי באחד דייני

ואלו זכיתי במסירת נר"ן באחד עד לבטול כל הויתי

ולא זכיתי לטל תחיה שתנער לאט לאט על ראשי דייני

ועל אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת שזכיתי

לכל הנ"ל וגם לתחית המתים בחמלה רבה לקרבני

בתשובה שלימה ביראה ואהבה ועבודה אמתית

וקרבתני בחזרה לכלל ישראל ולתורתך באהבה רבה

ונאמנה מה אשיב לך כל תגמולך עלי.

ועל אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת עלי כי כרית לי אוזן לשמוע אתה באהבת נפש ורוב שלום לנצחיות מוחלטת והראתני אל עיניך צופיות מסוף העולם עד סופו להשיג בבטחה כל סודותיך ככל מקורביך היושבים ראשונה במלכותך והלבשתם בי בהווה גמור ומוחלט והשגתי שאין כבודך מחול לעולם. ואפילו אורות ורוחות לא יגבילוך, וקבעת האתה למקום בית תפילה, כתבוע ומקבל איש מרעהו, לכל מורשי לבבי בלי חוסר משהו. והפלאתני בהיוחל ארץ והיוליד גוי, עד לסודך הגדול הנשקף על ארץ ממכון שבתו, גם הודעתני שרק זה חפץ תכליתך מכל בריאת שמים וארץ, והוריתני שברכתו מכל הימים והזמנים כולם, ופייסתני ברוב חכמה עד שהסרת ממני הבושה לגמרי, כעצם השמים בסוד פני אל תפילתך ברוצך לחלות וכו', גם נשבעת לי בקדשך שלא תסיר חסדך ואור פניך ממני לעולם, גם הודעתני שחוץ מתענוגך זה שייך לעצמי, ופלט חכי כל חכמה ותאווה, רק לראות זיוך אתאווה. והודעתני שיש לי להסתלק תיכף מהעולם מפני שאין לי עוד מה להוסיף, גם העירותני לחפש איזו תשורה ולא מצאתי, והעירותני להתגעגע אחר חזרה לראש ולא יכולתי מבלי לפגוע בכבודך הרם, והודעתני שאין חשיבות באורות וחכמות רק בהודאיות ובר-לבב.

גם הראתני המי דקיימא לשאלה, קו הירוק המקיף לכל העולמות כולם, וחדשת חיותי הגדלת על כל שמך אמרתך ככסא החובק שמים וארץ כאחת והפלאת עם אורותיך מיפיפית מבני אדם הוצק חן וכו', וממעשה בראשית וכל התורה כולה בסוד לשוני כעט סופר מהיר ובברכה דאדם לירד בדגת הים ובכל רמש הרומש על הארץ וכו' גם הוספתי נפלאותיך להסביר בסוד צדיק ונושע והאחימן וסיתום עד שהיה. ....

גם מסרת לי האחות קטנה וחידשת חיותי גם עטרתו בהאורות הנפלאים מאכן נודע דבר, וטירת כסף, ולוח ארז, גם הביאתני בשביה"כ, ובמבול, ובמול"מ, עד בשתים שמעתי. גם הפלאתני לראות קורח ונפג וזכרי, גם בהיחוד הגדול והקדוש דאנקת"מ להמשיכני לתוך מקוה. ולכל גילוי אורות דתרי"ג מצוות. ולהפלגה דכל"א על... מקוה. וערכתי לעיני סוד ירושלים הבנויה, גם סוד הכתוב ה' אלקינו ה' אחד עד להחלטיות שבתרי"ג מצוות לעיני כל הגויים. גם הוריתני כי לא נפסק הקשר מתוך מקוה ועודך מתפאר בי כבראשונה לראות איך למעשה ידיך תכסוף והמראה הגדולה מבלי יכולת להמשיך היו"ד תוך הה"א ובאמצע הדרך נתעלה למעלה ככוכב העולה עד שנסתלקה שם, וביררתי לי ההיתר דשליחת יד במלאכתך בסוד הכתוב כי הנה אלה הרשעים ושלוי עולם השגו חיל וכו' וכו' ובחנתני בסוד הכתוב אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו גם הענקתני בענותנותך מתיקות נחמדה בהעליות ופקדתני בגילוי רזי תורתך עד להחיבורים הנפלאים על קודמי גם זכיתי להיסרק במסרקות של ברזל על אהבת יחודיך, גם זכיתי להוציא נשמתי כולה באחד קם חזרת והחייתני בטל תחיה.