תוכן עניינים
ברוך שלום הלוי אשלג (הרב"ש)/רשומות
המרבה לספר ביציאת מצרים
178. אבא הוציא את אמא לחוץ אודות בנה
74. אבא ואמא
787. אבי"ע על דרך עבודה
357. אברהם הוליד את יצחק
263. אגרא דכלה
285. אדם בונה בנין
870. אדם הראשון כופר היה
172. אדם ותורה
291. אדם ותפקידו
276. אדם כי יהיה בעור בשרו
652. אדם כי יקריב מכם - א
802. אדם כי יקריב מכם - ב
200. אדם מקבל הנאה מג' כלים
410. אהבה עצמית ואהבת ה'
162. אהבת הזולת
321. אוכל מתוך פסולת
707. אוצר של יראת שמים
361. אוצרך הטוב
256. אור שנברא ביום א' - א
278. אור שנברא ביום א' - ב
277. אחד מבני החבורה שמת
249. אחטא ואשוב
258. איזהו עשיר
586. איזו היא דרך ישרה
166. איזו תשובה מועילה
351. איך אפשר להתקרב אליו
269. אין אדם טורח בסעודה ומפסידה
268. אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ
111. אין חדש תחת השמש
494. אין יראה אלא במקום שלמות
596. אין כל חדש תחת השמש
307. אין לך עשב למטה
445. אין מסך בכתר
845. אין קדוש כה'
141. אין רוח חכמים נוחה הימנו
602. אל יתבייש מפני המלעיגים
593. אל יתרצה לחבירו בשעת כעסו
732. אל מול פני המנורה
253. אל תלחם את לחם רע עין
16. אלה פקודי המשכן - א
398. אלה פקודי המשכן - ב
527. אלקי ישראל
52. אלקים עשה שיראו מלפניו
502. אם האדם מנצח, ה' שמח
306. אם הרב דומה למלאך ה'
550. אם תבקשנה ככסף
317. אמונה - א
728. אמונה - ב
176. אמונה בחינת למעלה מהטבע
846. אמונה היא מדת המלכות
100. אמונה ודעת
101. אמונה למעלה מהדעת
148. אמונה נקרא מעשה
49. אמונתנו בספרים וסופרים
838. אמיתיות ההשגחה
58. אני ואין
915. אני ולא שליח
499. אני זהו המלכות
104. אסור ללמד תורה לגוי
1. אצילות היא השגחה פרטית
662. ארבע בחינות ברצון
300. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם
149. ארץ זה מלכות שמים
28. ארץ יָראה ושָקטה
807. אש נקרא דינים
564. אש, רוח, מים, עפר
402. אשה כי תזריע - א
681. אשה כי תזריע - ב
839. אשה כשרה
26. אשר לא ישא פנים
127. אשרי אדם
337. אשרי הגבר
818. אשרי שומרי משפט
484. את אשר יאהב ה' יוכיח
107. את גולן בבשן
546. את הכל עשה יפה בעתו
155. אתה בחרתנו - א
308. אתה בחרתנו - ב
288. אתי מלבנון כלה
63. אתם נצבים היום - א
471. אתם נצבים היום - ב
761. ב' הבחנות בכלים
914. ב' הפכים
121. ב' כוחות באדם
852. ב' מיני ברורים
739. ב' מיני לבושים
698. ב' מיני פנימיות
204. ב' מיני תשובה
815. בא
926. בא אל פרעה
241. באבוד רשעים רינה
267. באורייתא אתברי בר נש
134. בג"ר אין תשובה מועילה
415. בהעלותך את הנרות - א
500. בהעלותך את הנרות - ב
706. בזיעת אפיך
820. בחינת "בכל"
211. בחינת אדם
181. בחינת אדם הראשון - א
316. בחינת אדם הראשון - ב
239. בחינת אלמנות
43. בחינת אשה ובנים בתורה
390. בחינת אתכפיא ובחינת אתהפכא
395. בחינת דומם ובחינת צומח
521. בחינת דעת השולטת באדם
212. בחינת היכל
87. בחינת ירושלים
237. בחינת מוחא וליבא
684. בחינת משה
797. בחינת מתנה
628. בחינת עכו"ם וישראל
757. בחינת עמל
139. בחינת רגל ונעל
51. בחינת שבת
675. בחינתו של יוסף
825. בחירה
887. בי נשבעתי
735. ביום הקים את המשכן
670. ביומו תיתן שכרו
126. ביקור חולים
650. ביקורת על השפעה
222. בירורים בעבודה
741. בכדי לצרף הבריות
469. בכל יום יהיו בעיניך חדשים
526. בכל לבבך
123. בלי ידים ובלי רגלים
860. במה מסייעין
668. במקום שבעלי תשובה עומדים
792. בן סורר ומורה
493. בן צדיק ובן רשע
45. בניהם של תלמידי חכמים
259. בנין בית המקדש
829. בסיס לימוד הנגלה
3. בעל כורחך - א
489. בעל כורחך - ב
81. בעל כורחך אתה חי, בעל כורחך אתה מת
715. בענין הכנה לתענית
577. בענין המטרה
332. בענין השתוות הצורה
189. בענין לימוד חכמת הקבלה
942. בענין מוח שליט על הלב
733. בעתה – אחישנה
207. בפשעכם שולחה אמכם
227. בקטנות מתגלות מקודם הגבורות
603. בקיר שרי שכינתא
219. בקש שלום ורדפהו
60. בקשה לעזרה
876. ברא הקב"ה יצר הרע, ברא לו תורה תבלין
356. ברא מזכה אבא
340. בראשית ברא
105. ברוך אלקינו שבראנו לכבודו
497. ברוך אתה
168. ברוך הגבר אשר שם ה' מבטחו
462. ברוך המקום
671. ברור אוכל ופסולת
217. ברח דודי
738. ברית מלח
640. ברכה וקללה
541. ברצות ה' דרכי איש
885. בשופר תחדש
348. בשעה שה' אוהב את האדם
943. ג' בחינות תורה
206. ג' דברים בעולם
710. ג' דורות, ג' קוין
175. ג' מדרגות דאדם
315. ג' נפשות
27. ג' קוים - א
423. ג' קוים - ב
525. ג' קוים - ג
875. ג' קוים - ד
114. ג' שותפים
436. ג' תפילות - א
877. ג' תפלות - ב
260. גדול המצֻווה ועושה
327. גדולה הכנסת אורחים
694. גדולה עבירה לשמה
834. גדל
187. גדלות ה' היא ענותנותו
32. גדלותו של האדם היא לפי עבודתו
163. גוונים בעבודה
214. גוזל אביו ואמו
6. גוי ששבת חייב מיתה
273. גיבור שבגבורים
509. גילוי אהבת ה'
909. גילוי הסתרה
555. גלות השכינה
699. גמר התיקון
850. גר שנתגייר
47. גרוע מכולם
363. ד' מלאכים
637. ד' מצבים בבחינת עבודה
255. דבריו של מת
37. דגים - ענין דאגות
832. דגים מתים
180. דוד המלך אין לו חיים
905. דוה או "הוד"
274. דווקא על ידי איש ואשה
776. דומם דקדושה
597. דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת
896. דחה אדמון בצל צלמון
764. דעת דקדושה
762. דרגות עוביות
86. דרגת הרשע
791. דרוש וקבל שכר
496. דרך אמת
370. דרך ארץ קדמה לתורה
781. דרך הבעל שם טוב
138. דרך קרובה ורחוקה
110. דרך תורה
786. ה' מסיני בא
533. ה' מקרב האדם
685. ה' משלים רצון
108. האדם הוא הקובע
904. האדם עץ השדה
475. האזינו השמים
827. האלקות עשה את ההסתר
286. האמת והשלום אהבו
226. הארון נושא את נושאיו
552. הבא לטהר מסייעים אותו - א
666. הבא לטהר מסייעים אותו - ב
518. הבא לטמא
90. הבדל בין כסף לכבוד
413. הבדל בין ספרי מוסר לספרי הבעל שם טוב
334. הבדל בין צדקה למתנה
70. הבדל בין קדושה לסטרא אחרא
140. הבדל בין קנאה לתאוה
773. הבדל בין תורה למוסר
336. הבוכה על אדם כשר
292. הבולם עצמו בשעת מריבה
553. הבחן בין נסתר ונגלה
323. הבחנות בכלי רוחני
240. הבחנות במצבים
125. הגדרות - א
563. הגדרות - ב
713. ההולך בדרך
590. ההולכים לארץ ישראל
770. ההפרש בין נשמה לגוף
571. הוא ושמו אחד
66. הוי המחכים ליום ה'
281. הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה - א
282. הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה - ב
283. הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה - ג
438. הושע עבדך אתה אלקי
113. הזקן מחפש יראת שמים
537. החודש הזה לכם
444. החושך קודם לאור
137. החסרון זהו הכלי
837. הידבק במדותיו
468. היום הזה ה' אלקיך מצוך
565. היום לעשותם
766. היכולת לקבל
2. הכאת המחשבות לאדם
133. הכל תיקונים
649. הכנה למאור
223. הכניסה לעבודה
215. הכנסת אורחים - א
514. הכנסת אורחים - ב
443. הכתיבה היא ביגיעה
275. הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו
765. הלומד תורה מעוני
117. המאור שבה מחזירו למוטב
629. המבזה תלמיד חכם
301. המון העם ויחידי סגולה
585. המלוכה והממשלה לחי עולמים
248. המענג את השבת
581. המעשה הוא המכריע
76. המעשים עולים למעלה
174. המצוות הן מפי ה'
480. המקום אשר יבחר ה'
247. המקפיד על חלוקו להפכו
922. המרבה לספר ביציאת מצרים
333. המתחיל במצוה
454. המתפלל בעד חבירו
928. הנה עם יצא ממצרים
872. הנותן בים
730. הנחמדים מזהב
538. הנני נותן לו בריתי שלום
472. הנסתרות לה' אלקינו
868. הסיבה המחייבת
737. הספד
29. הסתכל הקדוש ברוך הוא במעשיהן
72. הסתר ונגלה בהשגחתו יתברך
843. העבודה היא השכר
729. העולם הזה מתקדש על ידי האדם
476. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט
310. הצדיק אבד ואין איש שם על לב
830. הצורך בגוים
921. הצורך במעשה דלמטה
636. הצורך לטעמי תורה
506. הצילנו מיד הרועים
152. הצנע לכת
672. הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים
391. הקדוש ברוך הוא לא ניסה את איוב
289. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים
331. הקול יפה לבשמים
53. הקול קול יעקב והידיים ידי עשו
941. הר סיני
50. הרגשת הזמנים באדם
664. הרגשת החטא מרבה האור
549. הרגשת החסרון
448. הרגשת השלמות
712. הרצון והשכל
112. השבת הגזל
570. השגה כללית ופרטית
69. השכר תמורת עבודה ברוחניות
865. השלמות הוא מאה
680. התבטלות על דרך הבעל שם טוב
556. התורה מלשון "ירה יירה"
692. התורה נקראת "תושיה" - א
693. התורה נקראת "תושיה" - ב
230. התחת אלקים אנכי
769. התמזגות הגוף
161. התעוררות - א
618. התעוררות - ב
840. התקרבות מהירה
388. ואלה המשפטים
632. ואני תמיד איחל
385. ואשא אתכם על כנפי נשרים
22. ואתה ישראל
780. ואתם כתבו
779. וברך פרי בטנךָ
913. ובתורתו יהגה
404. ודבֵּר דָבר
414. והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה
498. והיה אם שמוע תשמעו
470. והיה כי תבא
458. והיה עקב תשמעון
368. והנה ה' נצב עליו
579. והסירותי את לב האבן
416. וזה מעשה המנורה - א
639. וזה מעשה המנורה - ב
607. וזכרת, כי עבד היית
442. וטפכם אשר אמרתם
923. ויאמר בילדכן את העבריות
374. ויגע בכף ירכו
365. ויגש אליו יהודה - א
719. ויגש אליו יהודה - ב
924. וידבר אלקים אל משה
382. ויהי בשלח פרעה את העם
358. ויהי יצחק בן ארבעים שנה
372. ויהי כהיום הזה
630. ויהי ערב ויהי בוקר
359. ויזרע יצחק בארץ ההיא
417. ויעש כן אהרן
858. ויקהל משה
425. ויקח קרח
695. ויקחו אליך שמן זית זך
389. ויקחו לי תרומה - א
688. ויקחו לי תרומה - ב
353. ויקם אברהם
350. וירא אליו ה' באלוני ממרא
724. וירא בלק
341. וירא ה'
362. וירא יעקב כי יש שבר
376. וירא יעקב מאד
373. וירא כי לא יכול לו
440. וירא פנחס
573. ויראו ממך
378. וישב יעקב בארץ מגורי אביו
375. וישלח יעקב
474. וישמע הכנעני מלך ערד
605. וישמע יתרו
383. ויתיצבו בתחתית ההר
354. ויתן אברהם את כל אשר לו
907. וכאשר יניח ידו וגבר עמלק
697. וכבדתו מעשות דרכיך
160. וכל העם נצב עליך
433. ולא אבה ה' אלקיך לשמוע
589. ולא נחם ה'
925. ולקחתי אתכם לי לעם
11. ומוראכם ואימתכם יהיה על כל חיות הארץ
485. ומוראכם וחתכם
35. ומצא חן ושכל טוב
529. ונתתי לך את ברכתי
767. ועשית בגדי קודש
687. ועשית לך ארון
290. וצדיק באמונתו יחיה
467. וראו כל עמי הארץ
878. ורגליהם רגל ישרה
453. ותפקחנה עיני שניהם
427. זאת חקת התורה - א
428. זאת חקת התורה - ב
403. זאת תהיה תורת המצורע
473. זדונות נעשים לו כזכיות
386. זה היום עשה ה'
663. זכה, מלאכתו נעשה על ידי אחרים
678. זכר ונקבה
936. זמן הגאולה
324. זמן ההכנה
184. זמן הנחת תפילין
814. זמנים בעבודה
835. חגור חרבך
934. חובת סיפור יציאת מצרים
811. חוזר למקורו
512. חולק על שלום
760. חומר של נשמה
118. חוץ מ"צא"
705. חוצפה
627. חוק ומשפט - א
785. חוק ומשפט - ב
106. חורבן דקדושה
932. חידוש הראשון
696. חילך לאורייתא
683. חכם רואה הנולד
198. חכמה וחסדים
562. חכמה ותפילה
899. חנו-כה
505. חסד של אמת
756. חסרון מהאור
517. חקת התורה
94. חתן דומה למלך
856. טבעו של אדם
451. טהור עינים
623. טהר ליבנו
575. טהרת העבודה
377. טוב ילד מסכן
774. טוב להודות לה'
153. טוב תורה עם דרך ארץ
34. טנת"א
220. טעם בדברים קטנים וגשמיים
109. טעם שהולכין על קברי אבות
73. טעמי תורה
754. טענת המלאכים
863. טענת קרח
418. יאה עניותא לישראל
844. יגיעה היא השכר
545. יגיעה ומציאה
129. ידיעה ואמונה
862. יהיב חכמתא לחכימין
77. יוונים נקבצו עלי
651. יום ולילה
720. יוסיף דעת יוסיף מכאוב
726. יוצא לדרך
655. יורה כחץ
154. יושבי קרנות
520. יזל מים מדליו
103. יחוד זו"ן
848. ימות המשיח
888. ימים טובים
61. ימין ושמאל
522. ימין נקרא שלימות
48. ימין, שלמות ואמת
768. יניקת הקליפות
192. יסודות
146. יסורים ושמחה
682. יציאה וביאה בעבודה
939. יציאת מצרים ומתן תורה
669. יצר הטוב ויצר הרע
638. יצרו של אדם
634. יראת שמים
641. ירושת הארץ
667. ירידה ועליה בעבודה
165. יש ענין שמירה
460. ישמור לך הבטחתו
92. ישן - חדש
218. ישראל הם בני מלכים
902. ישראל נמשלו לזית
313. כאשר שש ה' עליכם
14. כה תאמר לבית יעקב
437. כהונה גדולה
554. כוח המחשבה
450. כוחות הגורמים להתפתחות הלב והמוח
91. כולו מרור
535. כוס של קידוש
841. כופים אותו
783. כופר נפשו
747. כחום היום
10. כי את אשר יאהב ה' יוכיח
883. כי האדם עץ השדה
13. כי יד על כס י-ה - א
392. כי יד על כס י-ה - ב
4. כי יהיה נערה בתולה
302. כי יעקב בחר לו י-ה
656. כי לא שלם עון האמורי
381. כי שומע אל אביונים ה'
574. כי תבא
613. כי תזריע
312. כי תצא למלחמה - א
464. כי תצא למלחמה - ב
407. כי תקנה עבד עברי
394. כי תשא את ראש בני ישראל
700. כיסוי וגילוי
660. כיצד חטאו
8. כך היא דרכה של תורה - א
482. כך היא דרכה של תורה - ב
271. כל אדם שיש לו חן
364. כל דאלים גבר - א
411. כל דאלים גבר - ב
59. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה
272. כל המשתף שם שמים ודבר אחר
718. כל המתאבל על ירושלים
319. כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה
266. כל המתיישב ביינו
12. כל העולם ניזון בשביל חנינא בני - א
481. כל העולם ניזון בשביל חנינא בני - ב
626. כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד
295. כל מקדש שביעי - א
380. כל מקדש שביעי - ב
293. כל שומר שבת כדת מחללו
250. כל שיש בו יראת שמים - א
751. כל שיש בו יראת שמים - ב
39. כל שרוח הבריות נוחה הימנו - א
270. כל שרוח הבריות נוחה הימנו - ב
345. כל שרוח המקום נוחה ממנו
57. כלי מחזיק ברכה
759. כללות האדם
842. כללות העבודה
920. כנגד ד' בנים דברה תורה
182. כפירה היא העונש
745. כשבא הקדוש ברוך הוא
452. כשם שאני רוקד כנגדך
435. כשנתיעץ בלק
456. כשרונות קטנים
793. כתבם על לוח לבך
879. כתיבה וחתימה טובה
772. כתיבת ספר תורה
320. לא הביישן למד
360. לא מצאתי ידי ורגלי בבית המדרש
608. לא מרובכם
711. לא קם נביא כמשה
479. לא תטה משפט
252. לב נשבר - א
800. לב נשבר - ב
488. לבושי הנשמה
367. לבנימין נתן שלש מאות כסף
674. להגיד מוסר לאחר
755. להנות על מנת להשפיע
566. להפיל זרעם בגוים
748. לחדש את הסיבה
344. לך לך
279. למה נמשלו ישראל לזית
158. לפום צערא אגרא
124. לשמשני
647. לתפילה דרוש חסרון
559. מאה ברכות
897. מאי חנוכה
912. מאי פורים
38. מאמר ברכת תורה
892. מאמר לסוכות
188. מגלה טפח ומכסה טפחיים - א
633. מגלה טפח ומכסה טפחיים - ב
604. מדוע חכה עד מלחמת עמלק
677. מדוע נקרא מצה לחם עוני
439. מדוע פנחס זכה לכהונה
501. מדת האמת - א
567. מדת האמת - ב
889. מדת הרחמים
547. מדת זהירות
782. מה אדיר שמך
31. מה אהבתי תורתך
242. מה הוא רחום, אף אתה רחום
657. מה היא מציאות ומהו דמיון
434. מה טובו אהליך יעקב - ב
171. מה טובו אוהליך יעקב - א
477. מה יש לך בבית
164. מה לבקש מה' - להיות עובדו
750. מה נורא המקום הזה
157. מה קודם, הברכה או השלום
524. מהו בלע מרור לא יצא, בעבודה
478. מהו החטא של קרח
221. מהו חיים
79. מהו יפת תואר בעבודה
523. מהו להוליד בן ובת בעבודה
898. מהו נס חנוכה
33. מהו עמלק שצריכים למחות זכרו
507. מהו שמחה
598. מהו ששבת נקראת אורח, בעבודה
659. מהו תורה ועבודה
67. מהי אמת
346. מוחא וליבא
799. מולד הלבנה
790. מוצא שפתיך תשמור
540. מזונות
908. מחיית עמלק
424. מחלוקת קרח ומשה
366. מחמיר לעצמו ומקל לאחרים
167. מחמיר על עצמו, ומברך
400. מחצית השקל - א
578. מחצית השקל - ב
775. מחשבות גוי וישראל
654. מי בז ליום קטנות
116. מי הם הרשעים
355. מי שאין לו בנים
582. מי שאשתו מפרנסתו
810. מי שמתיירא אותי
736. מיעוט הירח
84. מישוש בתפילין
673. מיתת צדיק
449. מכריזים על הטיפה
236. מלא כל הארץ כבודו
254. מלאכה הוא סוד אמונה
88. מלחמה בעמלק
78. מלחמת היצר
466. מלחמת רשות ומלחמת מצוה
619. מלך הגוים
93. מלך פורץ גדר
886. מלכויות זכרונות ושופרות
588. מלכות דעליון נעשה כתר לתחתון
95. מלכות שמים מתחילים בחסד
916. ממחרת השבת
600. ממעמקים קראתיך ה' - א
702. ממעמקים קראתיך ה' - ב
645. ממעשיך הכרנוך
874. מנוחה ושמחה אור ליהודים
431. מנעל לרגלו
287. מסיר אזנו משמוע תורה
743. מסעי בני ישראל
644. מעבירין את המת מלפני הכלה
798. מעלת הקטן
432. מעשה העגל
205. מעשה וכוונה
722. מעשה ומחשבה
548. מעשה ושמיעה
210. מעשי אדם
102. מעשים טובים נקראים בנים
789. מפה ולמעלה אינו נבחן לבחינת כלי
704. מפני מה ניתנה תורה לישראל
194. מפני מה נענש דוד
265. מפתחות פנימיות ומפתחות חיצוניות
796. מצב האמיתי
917. מצה שמורה
621. מצוה קלה
284. מצוה קלה יש לי וסוכה שמה
625. מצות סוכה
594. מצות תשובה
234. מציאות וקיום המציאות
243. מציאת חן
190. מקום בעלי תשובה
794. מקום ההשגה
513. מקושש עצים
788. מקימי מעפר דל - א
804. מקימי מעפר דל - ב
297. מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון
703. מקץ
744. מרגליות של אברהם
419. מרגלים
614. מרור
422. מרחוק ה' נראה לי
228. משה בחינת אמונה
399. משכן העדות
15. משפטים
119. מתוך שלא לשמה בא לשמה
19. מתחילים לדבר מהקשר עם הבורא
144. נגלה ונסתר
412. נדר נזיר להזיר לה'
854. נוטל חלקו וחלק חברו
609. נורא אלקים ממקדשיך
393. נושא עון
342. נח איש צדיק
828. נחלה
379. נס ובחירה
510. נסתרות ונגלות
294. נעשה ונשמע - א
821. נעשה ונשמע - ב
561. נפש ישראל
940. נקודה שבלב
441. נקום נקמת בני ישראל
742. נקמת ה' במדין
734. נר מערבי
41. נשיאת כפים
262. נשינו טובה
430. נשמה יותר גבוהה
725. נשמת אדם תלמדנו
944. נתינת התורה היא בשתי עיניים
721. סגולת תורה ומצוות
68. סדר העבודה
803. סדר מסירת החכמה
504. סוד ה' ליראיו
446. סוד היבשה
371. סולם מוצב ארצה
82. סוס לרכב עליו
30. סור מרע ועשה טוב - א
65. סור מרע ועשה טוב - ב
812. סור מרע ועשה טוב - ג
833. סור מרע ועשה טוב - ד
224. סיבת האמונה
9. סייג לחכמה שתיקה - א
483. סייג לחכמה שתיקה - ב
679. סימני בן דוד
150. סכין לשחיטה
911. סעודתו של רשע
264. סק דרגא בחר שושבינא
44. סתירת זקנים בנין, בנין נערים סתירה
836. עבד ובן
42. עבדו ה' בשמחה
183. עבודה היא העיקר
257. עבודה זרה
591. עבודה מחודשת
326. עבודת האדם
465. עבודת הכלל ועבודת הפרט
861. עבודת הקווים
347. עברתם על עבדכם
910. עד דלא ידע
352. עד שלא מלתי - א
752. עד שלא מלתי - ב
130. עדות ה'
690. עולם הזה ולעתיד לבוא
635. עולם הזה ועולם הבא - א
658. עולם הזה ועולם הבא - ב
231. עזא ועזאל
245. עזרת ה'
179. עיבור - א
873. עיבור - ב
544. עייר פרא אדם יולד
532. עיקר הבחירה
686. עיקר הוא הימין
727. עיקר הוא הסביבה
531. עיקר התיקון
24. עיקר מה שחסר לנו
495. עלה הקדוש ברוך הוא
132. עליון ותחתון
587. עליון מברר לצורך התחתון
491. עליית מ"ן - ב
201. עלית מ"ן - א
689. ענין אב ובן
325. ענין אור דחסדים שלא היה צמצום עליו
557. ענין אור חוזר
624. ענין אושפיזין
170. ענין אמונה בתוך הדעת
40. ענין ב' עדים
322. ענין בחירה
701. ענין בטחון
620. ענין ברכה
716. ענין גאוה
71. ענין גלות
387. ענין דיין הגון ושאינו הגון
880. ענין דינים
653. ענין דיש
746. ענין הולד
25. ענין הזמנה לברכת המזון
409. ענין היסורים - ב
771. ענין הליכה
169. ענין המטה
251. ענין המינין
515. ענין המקיפים
421. ענין המרגלים
519. ענין הצמצום
309. ענין הצנע לכת
305. ענין הרע
20. ענין הרצון לקבל
622. ענין התגברות
329. ענין התפילה
5. ענין זדונות נעשו כזכיות
122. ענין זכה לחיים
676. ענין זכיה
213. ענין חושך, אש, צל
709. ענין חינוך
927. ענין חמץ ומצה
895. ענין חנוכה
534. ענין חתן
209. ענין חתן וכלה
903. ענין ט"ו בשבט
891. ענין יום כיפור
568. ענין ימין ושמאל
233. ענין יניקה
197. ענין יסורים - א
933. ענין יציאת מצרים
753. ענין יצר הרע
202. ענין יראה
304. ענין יראה ואהבה
18. ענין לבושי הנשמה
196. ענין מסירות נפש
817. ענין מסכנא
935. ענין מצה
516. ענין נעל
299. ענין נקיי דעת
216. ענין נשים
232. ענין נתינת שוחד לסטרא אחרא
919. ענין סביבה
280. ענין עולם הזה ועולם הבא - א
612. ענין עולם הזה ועולם הבא - ב
938. ענין עומר
508. ענין עלית מלכות לבינה
906. ענין עמלק
208. ענין עפר
918. ענין פסח
723. ענין צמצום
569. ענין קרבן
930. ענין ראש החודש
881. ענין ראש השנה ויום הכיפורים
151. ענין רצון להשפיע - א
813. ענין רצון להשפיע - ב
487. ענין רצון לקבל
784. ענין שבת
384. ענין שומר שבת
503. ענין שותפות
195. ענין שיתוף מדת הדין ברחמים
298. ענין שיתוף מדת הרחמים בדין
17. ענין שכינה
335. ענין שליח ציבור
805. ענין שמחה
185. ענין שקלים - א
246. ענין שקלים - ב
661. ענף ושורש
349. עץ הדעת טוב ורע
855. עץ ואבן
311. עץ שאכל אדם הראשון חטה היתה
328. עצביהם כסף וזהב מעשי ידי אדם
665. עצות נגד היצר
343. עצי גופר
296. עצם הבריאה ותיקון הבריאה
457. עצת ה' לעולם תעמוד
459. עקב ענוה יראת ה'
455. עקב תשמעון
136. עקידת יצחק
871. עקרב ונחש
847. ערבי נחל
763. ערך הפוך אורות וכלים
536. עשר תעשר
463. עשרתם, ערבתם, הדליקו את הנר
931. פה-סח
229. פיה פתחה בחכמה
115. פירוש "תורה לשמה"
193. פירוש על צמצום ב'
584. פני ה' בעושי רע
824. פנימיות וחיצוניות
75. פעילות גדולי האומה
893. פרי עץ הדר
177. פרי תורה
583. צדיק ורשע
135. צדיקים נוטלים בזרוע
642. צדק צדק תרדוף
731. צדקה לעני
235. צורות האור
143. צורך בהכרת הרע
159. צורך וחשיבות לימוד האמונה
853. צורך להכרה בגדלות ה'
857. צורך לכלי בלי אור
831. צורך לתורה
749. ציויא דמאריה
142. צער השכינה - א
890. צער השכינה - ב
96. צער קודם לרחמים
97. צריכים לקבל תורה בשתי ידים
80. קבלות האדם
631. קדושה וטהרה
869. קדושין
511. קו אמצעי
147. קו העבודה
717. קול ודיבור
599. קומה אלקים
397. קחו מאתכם תרומה לה'
314. קטנות וגדלות
606. קטני אמונה
21. קידוש החודש
156. קידוש הלבנה
85. קיום תורה רק בארץ ישראל
816. קימו וקבלו
490. קישוטי כלה
801. קליפת ישמעאל
610. קניין אשה
929. קרבן פסח
611. קרן ופירות
23. ראה אנכי נותן לפניכם
864. ראה חיים
131. ראה חיים עם אשה אשר אהבת
461. ראה לשון יחיד
396. ראו קרא ה' בשם בצלאל
318. ראיה ושמיעה
882. ראש השנה
901. ראש השנה לאילנות
806. ראשו של עשו הוא קדוש
46. רגע זה, ורגע שני
128. רוממו ה' אלוקינו
338. רפואה קודם למכה
851. רצון להתייבם
558. רצון לרוחניות
408. שאו את ראש כל עדת בני ישראל
819. שאילת כלים
56. שאלות בעבודה
937. שאלות ליציאת מצרים
539. שאלות על "שובה ישראל"
64. שהכל נהיה בדברו
186. שובה ישראל - א
542. שובה ישראל - ב
36. שומע תפילה
405. שור או כשב או עז כי יולד
429. שיהיה הכל בעל מנת להשפיע
595. שיעור גדלות השם
758. שיעור ההתגברות
330. שיפלות
580. שכן טוב ושכן רע
62. שכר ועונש
492. שכר מצוה
615. שכר עבודה
617. שלום בית
866. שלום לרחוק ולקרוב
447. שלום עם הבורא
740. שלוש מתנות
420. שלח לך
826. שליח למול
616. שליטת המלכות
867. שליטת השלום
809. שלימות בחיים
808. שלימות וחסרון - ב
99. שלמות וחסרון - א
823. שם שד"י
592. שמות המלכות
225. שמות נקרא רק כלפי התחתון
369. שמחה בזמן לימוד תורה
120. שמחה הבאה מריקוד
89. שמחה ויראה
55. שמחם בבנין שלם - א
303. שמחם בבנין שלם - ב
648. שמחת המשפיע
238. שמחת חתן וכלה
894. שמחת תורה
261. שמע בני מוסר אביך - א
795. שמע בני מוסר אביך - ב
401. שמע ישראל
572. שני יגיעות
822. שפחה כי תירש גבירתה
406. ששת ימים תעשה מלאכה
900. שתי מדרגות
576. תבשיל של שבת
543. תגיד לבני ישראל
339. תדשא הארץ
560. תולדות
646. תולדות יעקב יוסף
643. תומכי תורה
691. תורה ניתנה בחשאי
203. תורה נקנית על ידי יסורים
199. תורה שבעל פה
714. תורה של חסד
551. תורה תבלין
486. תחילת דבור הוא מאין סוף
98. תיקון חצות
7. תיקון קוים
849. תנאי לישא אשה
530. תנועה מחמת בושה
778. תענוג מבטל את השכל
83. תפילה לחיים ומזונות
777. תפילה על גלות השכינה
173. תפילין
426. תפילת צדיק בן צדיק וצדיק בן רשע
884. תפילת ראש השנה
708. תפילתן של צדיקים
528. תפלה
601. תפלה ובקשה
191. תפקידים לאור חכמה
859. תרבה נחלתו
244. תשובה
54. תשועת עולמים
145. תשוקה לידיעה
945. תשעה באב

922. המרבה לספר ביציאת מצרים

כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. יש להבין מה יש להרבות על ענין יציאת מצרים, עד שאמרו כל המרבה לספר הרי זה משובח. וכמו כן יש להבין מה שאומרים, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.

זה ידוע שבאור אין מה להוסיף אלא בהכלים. לכן "מרבה" שייך בהכלים, שהוא ענין חסרון הרגש הגלות. וכשבא להרגיש ענין הגלות, אז הוא מרגיש שהוא עצמו נמצא במצרים, ואם כן איך הוא יכול לומר את השבח של יציאת מצרים, בזמן שהוא נמצא במצרים.

וזה פירוש, חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. וכמו שאמר אאמו"ר ז"ל, "צדיקים יאמרו שירה לעתיד לבוא, אז ישיר" וכו'.