תוכן עניינים
ברוך שלום הלוי אשלג (הרב"ש)/אגרות
אגרת כ"ד
אגרת א'
אגרת ב'
אגרת ג'
אגרת ד'
אגרת ה'
אגרת ו'
אגרת ז'
אגרת ח'
אגרת ט'
אגרת י'
אגרת י"א
אגרת י"ב/א
אגרת י"ב/ב
אגרת י"ג
אגרת י"ד
אגרת ט"ו
אגרת ט"ז
אגרת י"ז
אגרת י"ח
אגרת י"ט
אגרת כ'
אגרת כ"א
אגרת כ"ב
אגרת כ"ג
אגרת כ"ד
אגרת כ"ה
אגרת כ"ו
אגרת כ"ז
אגרת כ"ח
אגרת כ"ט
אגרת ל'
אגרת ל"א
אגרת ל"ב
אגרת ל"ג
אגרת ל"ד
אגרת ל"ה
אגרת ל"ו
אגרת ל"ז
אגרת ל"ח/א
אגרת ל"ח/ב
אגרת ל"ט
אגרת מ'
אגרת מ"א
אגרת מ"ב
אגרת מ"ג
אגרת מ"ד
אגרת מ"ה
אגרת מ"ו
אגרת מ"ז
אגרת מ"ח
אגרת מ"ט
אגרת נ'
אגרת נ"א
אגרת נ"ב
אגרת נ"ג
אגרת נ"ד
אגרת נ"ה
אגרת נ"ו
אגרת נ"ז
אגרת נ"ח
אגרת נ"ט
אגרת ס'
אגרת ס"א
אגרת ס"ב
אגרת ס"ג
אגרת ס"ד
אגרת ס"ה
אגרת ס"ו
אגרת ס"ז
אגרת ס"ח
אגרת ס"ט
אגרת ע'
אגרת ע"א
אגרת ע"ב
אגרת ע"ג
אגרת ע"ד
אגרת ע"ה
אגרת ע"ו
אגרת ע"ז
אגרת ע"ח

אגרת כד

ב"ה י"ג מרחשון תשי"ז פה מנשסטר יע"א

שלום וכל טוב סלה

לכבוד ידידי ...

בתשובה למכתבך מיום ג' מרחשון, על שאלתך הראשונה בקשר שאתה צריך לעמוד על המשמר לעורר את האהבה בלב החברים, ודבר זה לא מתקבל על לבך לדבר הגון, דווקא זה אני רואה בגללך דבר נחוץ. כידוע לך מה שאמר אאמו"ר זצ"ל, שמבין אדם לחבירו לומדים איך להתנהג בבחינת בין אדם למקום.

כי אור העליון הוא בבחינת מנוחה המוחלטת, וצריכים תמיד לעורר את האהבה "עד שתחפץ אהבת כלולותינו". היינו, שמראים לך מן השמים שבדרך זה אתה צריך תמיד לעורר את אהבת שמו יתברך.

היינו כי כולם מחכים לאתערותא דילך, היינו כמו שאתה רואה שבאהבת חברים יש לך הזכות כפי שאתה רואה, היינו כפי שמראים לך מן השמים, שאתה המעורר (והגם שלפי האמת אינו מוכרח להיות כך. כי אם תשאל את החברים עוד לא ברור לי שהם מסכימים עמך, היינו עם ראיותיך שרק אתה חשק בהם, ולא להיפך. ודי למבין).

וזה ענין "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות". היינו מצד הדין דברים אתה מוכרח לדון רק כפי ראיותיך, לכן בזה האופן מראים לך מהשמים שאתה צריך לעורר בכל פעם את אהבת ה', ואתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה, היינו בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום ובין שאתה מרגיש בחינת לילה.

כי אנו אומרים לה' יתברך - כי לך יום אף לך לילה. שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, גם כן בא מצד ה' יתברך לטובת האדם, כמו שכתוב "יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחוה דעת", (עיין בהסולם חלק א' אות ק"ג ויהיה לך למישיב נפש).

היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים עד שתהא השלהבת עולה מאליה, כמו שאמרו חז"ל על "בהעלותך את הנרות", ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא עלינו.

ועל שאלתך הב' בדבר שאתה מוכרח תמיד לעורר את לב התלמידים, ומצדם, אחר שכבר זכו לראות את חשיבות הלימוד וכו', ומכל מקום אין מכבדים את השעורים, זהו גם כן לזכותך.

היינו שאתה צריך לדון בעצמך, הלא ה' יתברך נתן לך כמה פעמים את התקרבותו אליך, היינו שכבר כמה פעמים הרגשת שאין לך דאגה אחרת בעולם רק שתשאר דבוק בו יתברך לנצחיותו, כי אפילו בעבדות הכי פשוטה, גם כן אין אתה ראוי להיות משמש את המלך כי איזה יחוס יש בך יותר מבני גילך.

ועם כל זה אתה מחכה שה' יתברך יעורר אותך לעבודה, היינו שיהיה לך התעוררות ממרום, אז תתחיל בלימוד השיעורים.

היינו כמו שאתה מוכרח לעורר את התלמידים, כמו כן אתה אומר שהקדוש ברוך הוא צריך לעורר אותך. היינו אם הקדוש ברוך הוא יתן לך גישמק, אזי אתה מוכן לעבודה, ומטרם זה אין אתה מסוגל וכו'. אז מראים לך מהשמים איזה צורה ובאיזו פחיתות ושיפלות אתה מסתכל על התלמידים, ודי למבין.

ועל השאלה הג', בדבר שמחזיקים את המפלגה בהפלגות יוצא מהכלל, כי כן דרך העולם כשיש פחד שהתינוק יצא יחיד בלילה, אומרים לו יש דוב בחוץ ושאר חיות רעות בחוץ. כי אחרת אין התינוק מסוגל להבין. היינו, אם יתנו לו להבין את האמת שאין הארי והדוב בחוץ, רק פשוט לטובת התינוק הוא שילך לישון וכו', והעיקר שישאר בבית, אין התינוק מסוגל לקבל בחינת אמת.

לכן תדע אחי, כי בכדי לקבל דרך האמת ודבר אמת של אאמו"ר זצ"ל, אין כעת הרבה אנשים שיהיו מסוגלים לשמוע דבר אמת, כי רק הרבה ילדים אתה רואה. ומה אני אוכל לומר לך בזמן שאתה נמצא בבית-התינוקות ואתה מתפלא מהם, שאתה כותב לי שהילדים הם עליזים ושמחים, כי כן דרך התינוק שיהיה עליז ושמח. וידוע הכלל שאין מחשבין בתינוק בזמן שהוא בוכה וזמן שהוא שמח, מטעם כי כל התפעלותו והרגשתו וחסרונו הוא רק על דברים של מה בכך.

ובזמן שאתה רואה שהתינוק בוכה בזמן התפילה, אתה מתפעל, וכן בזמן שהוא שמח ורוקד אתה מתפעל, וכותב אתה מקנא בהילדים איך שהם עליזים ורוקדים, ומה אתה רוצה רוצה להיות בחזרה בחינת תינוק. תדע לך אחי, כי כבר עבר לך את זמן הילדות, כי טרם שנכנסת לחדר של אאמו"ר זצ"ל היית רוקד כמוהם, ודי למבין.

ויהיה ה' בעוזרנו להושיע בגשמיות וברוחניות
ידידך ברוך שלום הלוי אשלג
באאמו"ר זצקלה"ה