אהבת ה' ואהבת הבריות
אחור וקדם צרתני
גוף ונפש
גילוי טפח וכיסוי טפחיים
ד' עולמות
החומר והצורה בחכמת הקבלה
הסתר וגילוי פנים של השי"ת - א'
הקדמה לספר הזוהר
הקדמה לספר פי חכם
הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות
הקדמה לתע"ס
השלום
השלום בעולם
חכמת הקבלה והפילוסופיה
חכמת ישראל בערך חכמת חיצוניים
מאמר החירות
מבוא לספר הזוהר
מבשרי אחזה אלוקי
מהות הדת ומטרתה
מהותה של חכמת הקבלה
מצווה אחת
עת לעשות
שכל הפועל
תורת הקבלה ומהותה
תכונתה של חכמת הנסתר בכללה
תלמוד עשר הספירות, חלק א', הסתכלות פנימית
ספריית כתבי מקובליםchevron_left
מיכאל לייטמן/כתבי בעל הסולם, קמפוס (רוסית)
chevron_left
אהבת ה' ואהבת הבריות
 

Любовь к Творцу и к творениям

адаптированный, литературно обработанный текст для ознакомления

Общее и частное

«Возлюби ближнего как себя» — это общий закон мироздания.

Исправление эгоизма до степени «Возлюби ближнего как себя» является общим и главным законом каббалы. Это высказывание является одним из самых знаменитых и цитируемых. Часто его перефразируют так: «Не делай другому того, что ненавистно тебе». Но хотя оно всем известно, правильно ли мы понимаем его смысл?

Слово «общий» указывает на сумму частностей, которые вместе в сочетании образуют это «общее». В таком случае закон «Возлюби ближнего как себя» говорит о том, что исправление всех 612 эгоистических свойств человека в сумме образует свойство «возлюби ближнего как себя».

Трудно понять, как это указание может служить «общим» для всех исправлений, которые Высшее управление обязывает нас произвести над собой. Возможно, это свойство может служить «общим» указанием в отношении человека к окружающим. Но как свойство «Возлюби ближнего как себя» определяет отношение человека к Творцу? Поскольку наука каббала является методикой исправления человека и возвышения его до уровня Творца, ясно, что цель этой науки – дать нам возможность выполнить указание «возлюби ближнего как себя».

Указывая на закон «возлюби ближнего как себя», каббала говорит, что в соответствии с этим законом создано все мироздание, и только наш мир действует согласно обратному свойству – «любви каждого только к себе». Если человек в нашем мире желает соответствовать общему закону мироздания, он должен изменить себя и привести себя в соответствие этому закону. Причина же всех страданий в мире заключается в нашей противоположности этому общему закону.

Прежде всего необходимо выяснить, что представляет собой указание «как себя». Буквально это означает – любить ближнего в такой же мере, в которой любишь самого себя. Но в таком случае это указание невыполнимо.

Даже если бы было указано: «Возлюби ближнего как он тебя», то и в этом случае немногие смогли бы выполнить это указание в полном объеме, но оно все же стало бы приемлемо. Но, казалось бы, любить другого человека как самого себя невозможно!

Даже если бы в мире был лишь один человек кроме меня, то и тогда это было бы невозможно, а уж тем более, когда мир полон людей. Если человек будет любить всех, как себя, у него не останется времени на себя, а ведь в своей любви к себе он постоянно и с большим желанием наполняет свои потребности.

Для того, чтобы у человека появилось желание удовлетворять нужды общества, нет веской причины. Даже если бы у него появилось такое желание, разве смог бы он его выполнить в требуемом, буквальном виде – «любить всех как себя»? Как же Высшее управление, общий закон мироздания обязывает человека выполнить совершенно невозможное?

И все же это условие не чрезмерно. Человек обязан наполнять потребности ближнего, отдавать другому, даже если останется в нужде.

Одно исправление

Человеку нужно выполнить только одно практическое действие – исправление относительно окружающих, приводящее к слиянию с Творцом.

Но разве изначально Творец не мог создать нас в этом величии и не утруждать творения исправлениями? Мы не можем наслаждаться незаработанным, если не стремились к плодам труда – к величию Творца. Этого величия мы достигаем своими собственными усилиями. Тогда мы ощущаем, что получаем все наслаждение от Творца по праву, а не как подарок.

В чем источник ощущения получающим низости при получении подарка? В природе действует закон: «Любая ветвь подобна ее корню». Это означает, что все существующее в корне желаемо ветвью и полезно ей. И наоборот, все отсутствующее в корне – ненавистно и вредно ветви. Поскольку наш корень – дающий Творец, то мы ощущаем свою низость при получении.

Причина и цель творения – в слиянии с Творцом. Слияние достигается подобием свойств творения с Творцом, ветви с корнем. Человек приходит к подобию с Творцом путем постепенного исправления своих эгоистических качеств на альтруистические. Изучая науку каббала, человек получает силу и средство для достижения слияния со своим высшим корнем.

Две части в методике каббалы: исправления отношений с Творцом и исправления отношений с ближним

В методике каббалы различают две части:

• исправления отношений человека с Творцом;

• исправления отношений человека с ближним.

Их предназначение и практическое применение одно – действия ради Творца. Для человека нет никакой разницы, работает ли он ради ближнего или ради Творца, поскольку вне себя он ощущает все как несуществующее. Поэтому человек должен начинать с действий «ради себя», и постепенно переходить к намерению «ради Творца». Сначала – из удовольствия, а затем – из любви.

Совершая исправление отношения к ближнему, человек завершает этим свое исправление в любви и отдаче Творцу. И нет разницы между ними, поскольку все находящееся вне «тела», вне получения выгоды для себя, расценивается одинаково, будь то отдача ближнему, или Творцу. Поэтому реализация человеком принципа «возлюби ближнего как себя» является конечной целью всех исправлений. Окружение человека преднамеренно создано так, чтобы можно было, не ошибаясь в действиях (ведь совершаются в отношении ближнего), достичь духовных свойств.

Если человек поставит наполнение потребностей ближнего выше наполнения собственных потребностей, это и будет определенной мерой отдачи. Поэтому он не ставит своей целью «возлюбить Творца своего всем сердцем, всей душой и всем естеством», поскольку по сути это одно и то же. Ведь и ближнего своего он также должен любить всем сердцем, всей душой и всем своим естеством. Таково значение слов «как самого себя». Ведь себя человек, безусловно, любит всем сердцем, всей душой и всем своим естеством, а в отношении Творца он может обмануть себя, тогда как ближний всегда находится у него перед глазами.

Методика каббалы дается целому народу

Выясним теперь, как пожелать и обрести духовное свойство? Ведь это кажется невыполнимым. Методика каббалы дана целому народу. Задано условие: каждый должен быть готов принять на себя принцип «возлюби ближнего как себя», как средство достижения слияния с Творцом. Только после того как каждый согласится, сказав: «Сделаем и услышим», обретение духовного свойства становится возможным. Ведь если все будут заботиться только друг о друге с истинной любовью, то ни у кого не будет необходимости беспокоиться о собственном существовании, поскольку все остальные заботятся о нем, и чтобы он ни в чем не испытывал недостатка.

Поручительство друг за друга

Мир создан и управляется законом всеобщей отдачи. Этот закон охватывает все творение и обязывает нас сознательно путем каббалы или насильственно путем страданий достичь его выполнения. В итоге все человечество обязано будет прийти к закону всеобщей ответственности.

Только при наличии определенного количества людей, возможно соблюдение условия взаимного поручительства, когда люди поддерживали бы друг в друге уверенность в том, что каждый может реализовать свойство отдачи без всякой заботы о себе. Выполнение такого психологического условия зависит прежде всего от оценки каждым их величия поставленной цели.

Если в такой группе или в народе, принявшем на себя условие поручительства, появятся безответственные люди, то они лишат своей поддержки остальных, и те без их помощи уже не смогут целиком посвятить себя любви к ближнему и отдаче. Таким образом, если часть народа не выполняет возложенного на нее условия взаимной ответственности, то она является причиной страданий всего народа.

Приведем пример: «Двое находятся в лодке, и один начал сверлить под собой. А на просьбу остановиться ответил: «Что тебе за дело, ведь я сверлю под собой». Поскольку все человечество изначально собрано в одну полностью связанную и зависимую систему, безответственные эгоисты вызывают на себя и всех остальных людей страдания. Каждый человек и весь мир в целом судятся по большинству, и поэтому, человек, выполняющий исправление добавляет счастье миру, а совершающий нарушение, приносит миру горе. Причем закон поручительства охватывает весь мир в целом, поскольку одного народа недостаточно для достижения исправления всего мира. Поэтому сказано: «И наполнится земля знанием Творца», «и хлынут к нему все народы». Поэтому ответственность возложена на весь мир, так что одному народу без помощи всех народов, невозможно достичь желаемого завершения.

Таким образом, каждое исправление, совершаемое одним человеком, влияет на весь мир, ведет к развитию мира и достижению закона любви и отдачи, пока не наполнится земля этим знанием. А каждое нарушение, совершаемое одним человеком, тоже влияет на весь мир и вызывает компенсационные силы, принуждающие мир к исправлению. Эти силы ощущаются нами как страдания.

Почему методика каббалы дана одному народу (Израиля)

Вопрос о том, почему методика каббалы дана одному народу и почему не участвовали в этом все остальные народы мира, хотя достижение цели творения возложено на все человечество разъясняется так:

• Из всего человечества был выделен один человек (Авраам), который начал осваивать принцип отдачи и любви.

• Его ученики и потомки постепенно разрослись до величины народа, дети получали каббалистическое воспитание. По сути своей, они представляли все ту же каббалистическую группу.

• Затем этот народ – группа каббалистов упал с духовного уровня до уровня всех народов и рассеялся между ними.

• В народах мира и в народе Израиля происходит созревание эгоизма до уровня, когда появляется необходимость извлечь из скрытия методику исправления и возвышения до уровня Творца.