Publicación

24 de ago. de 2019

הודו בערפל. גם האנושות

הודו בערפל. גם האנושות מגששת את דרכה כמו בתוך ערפל לקראת הרגע שבו יתפזר הענן המסתיר, אז היא תראה בבהירות את חוק הטבע האוניברסלי: חוק האהבה וההתקשרות ההדדית בין בני האדם.

Descargar archivos

TextoDOCX