All the Wisdoms Are Included in the Wisdom of Kabbalah
Annulment and Submission
A Prayer of Many
Arvut
Ascents and Descents
Burdening of the Heart
Buy for Yourself a Friend
By Your Actions, We Know You
Choosing the Environment
Concealment and Revelation
Despair with One’s Own Strength
Devotion
Dvekut
Envy, Lust, and Honor
Faith Above Reason
Fear
From Lo Lishma to Lishma
From the Love of People to the Love of the Creator
Giving Contentment to the Creator
Gratitude
Hitkalelut
Ibur
If I am Not for Me, Who Is for Me?
Intention
Israel and the Nations of the World
Joy on the Path
Judge Every Person to the Side of Merit
Kabbalists and the Writings of Kabbalah
Labor
Love of Friends
Love Will Cover All Crimes
Make for Yourself a Rav
Our Generation – The Last Generation
Overcoming
Prayer
Preparation for Learning
Recognition of Evil
Seeing One’s Friend’s Merits
Shame
The Agenda of the Assembly
The Center of the Group
The Covenant
The Essence of Man
The Greatness of the Creator
The Importance of Disseminating the Wisdom of Kabbalah
The Importance of the Goal
The Influence of the Environment on a Person
The Language of Kabbalists Is a Language of Branches
The Merit of Learning – The Reforming Light
The Necessity to Learn the Wisdom of Kabbalah
The Origin of Resistance to the Wisdom of Kabbalah
The Path of Torah and the Path of Suffering
The Perception of Reality
 The Point in the Heart
The Power in Connection
The Preparation Period
 The Purpose of Creation
The Purpose of Society
There Is None Else Besides Him
The Role of Israel
The Society of the Last Generation
The Soul of Adam HaRishon
The Ten
The Thought of Creation
They Helped Every Man His Friend
Two Opposites in One Subject
What Is the Wisdom of Kabbalah About?
Who Is a Kabbalist
Yearning
Bibliothekchevron_right
Verschiedene/Connecting to the Source
chevron_right
All the Wisdoms Are Included in the Wisdom of Kabbalah
 

כל החכמות בעולם כלולות בחכמת הקבלה

1. חכמת האמת מותנה מכל החכמות, וכן כל החכמות מותנים ממנה, ומשום זה אין אנו מוצאים מקובל אמיתי, שלא יהיה לו ידיעה מקפת בכל חכמות העולם, כידוע, עקב היותם רוכשים אותם מתוך חכמת האמת גופה משום שהמה כלולים בה. (בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה")

2. כמו שהתגלות מין החי בעולם הזה וסדרי קיומו, היא חכמה נפלאה, כן התגלות השפע האלוקי בעולם, הן מציאות המדרגות, והן דרכי פעולותיה, עושים ביחד חכמה נפלאה, הפלא ופלא, הרבה יותר לאין ערוך על חכמת הפיזיקה. משום שחכמת הפיזיקה, היא רק ידיעה מהסדרים שבמין פרטי, המצוי בעולם פרטי, והיא מיוחדת רק לאותו הנושא שלה בלבד, ואין שום חכמה אחרת נכללת בה.

מה שאין כן בחכמת האמת, עקב היותה ידיעה כללית מכללות הדומם, צומח, חי, מדבר הנמצאים בכל העולמות, ובכל מקריהם וסדריהם, כאשר נכללו במחשבת הבורא יתברך, דהיינו, בנושאים התכליתיים, אשר משום זה, כל החכמות שבעולם, מקטנם עד גדלם, נכללים בה, באופן הפלא ופלא, על היותה משווה כל מיני החכמות השונות זו מזו, ורחוקות זו מזו, כרחוק מזרח ממערב, משווה אותם בסדר השווה לכל, כלומר, עד שסדרי כל חכמה מחויבים לבוא בדרכים שלה. (בעל הסולם, "מהות חכמת הקבלה")

3. אין להם כל פתרון מדעי, איך אפשר לעצם רוחני, שיהיה לו איזה מגע כל שהוא עם אטומים הגשמיים בגוף, שיוכל לגרום לו איזה תנועה. וכל חכמתם והתעמקותם, לא הועילה להם, למצוא כאן איזה גשר מספיק, לעבור על הבקיע הרחב והעמוק הזה, הנמצא בין עצם רוחני לאטם גשמי. ולפיכך לא הרוויח המדע ולא כלום, בכל השיטות המטפיזיות הללו.

וכדי להוסיף כאן איזה פסיעה קדימה בדרך מדעית - רק לחכמת הקבלה אנו צריכים! כי כל החכמות שבעולם כלולות בחכמת הקבלה. (בעל הסולם, "מאמר החירות")

4. אין לך עוד חכמה בחכמות בעולם הזה, שיהיו העניינים מלוכדים וקשורים זה בזה, בדרך עילה ועלול, קודם ונמשך, כמו חכמת הקבלה, הקשורה מראשה עד סופה, זה בזה ממש, כמו שרשרת ארוכה. אשר על כן, בהעלם לנו ידיעה קטנה בינתיים, נחשכה בעדנו כל החכמה כולה, משום שכל ענייניה קשורים חזק זה בזה, ומתלכדים לאחד ממש. (בעל הסולם, "מהותה של חכמת הקבלה")

5. מתוך שחכמת הקבלה כולה מדברת בסוד התגלות ה', מובן מאליו, שאין לך חכמה חשובה ומוצלחת לסגולתה, כמותה. (בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה")

6. עיקר הפלא שבחכמה זו, היא ההתכללות שבה, כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים, על ידה, ומתכללים ומשתלבים ומתייחדים, עד שבאים בדבר אחד - הכול יכול וכללם יחד. (בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה")

7. אפשר לפרש את חכמת הרפואה, או כל חכמה אחרת, על פי חכמת הקבלה, לא פחות מאשר את חכמת הפילוסופיה. להיות שכל החכמות כלולים בה, ובחותמה נחתמו. (בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה")

8. חכמי הגויים כולם אינם יודעים ביצירה מה שיודע קטן שבישראל. ותועלת שאר החכמות להיות סולם לחכמת ידיעת הבורא. (הרמב"ן, מאמר "תורת ה' תמימה")

9. אין חכמה בעולם כחכמת עמקי סתרי טעמי תורה, וכל החכמות בלעדיה לאפס ותוהו נחשבו. (רבי צבי הירש אייכנשטיין, "סור מרע ועשה טוב")

10. התורה היא חכמה אלוקית ואין התורה חכמה אנושית, ולפיכך צריך אל התורה האלוקית יסוד וחיזוק ביותר, ואם לא כן, אין לתורה קיום למדרגת התורה, וכן צריך הנפש הכנה ביותר שיקבל חכמת התורה האלוקית, אבל החכמה שהיא אנושית כמו חכמת האומות אין שייך כל זה כי החכמה ראויה אל האדם בוודאי, ומכל שכן אין לשאר החכמות הגעה אל ה' שיהיה שם בית שלהם ויסוד שלהם, רק בתורה שייך דבר זה. (המהר"ל מפראג, "דרך חיים")

11. במקום שמסתיימת חכמתם של המחקרים - משם מתחלת חכמת הקבלה. (רבי נחמן מברסלב, "שיחות מוהר"ן")

12. החכמה הפנימית, אשר אין בה תרמית, ומעלתה על שאר החכמות גדולה, היא חכמת האמת, חכמת הקבלה. (רבי שמעון בר צמח דוראן, "תשב"ץ")

13. במקום שחכמת הפילוסופיה מסתיימת - שם מתחיל חכמת הקבלה. פירוש, כי הפילוסופים לא חקרו, כי אם עד הגלגלים, ומשם ולמעלה אין יודעים מאומה. וגם בהחכמות שמהגלגלים ולמטה, גם כן הם נבוכים מאוד, ברובם ככולם, כידוע להם בעצמם. וחכמת הקבלה מתחלת במקום שמסתיימת חכמתם, דהיינו מהגלגלים ולמעלה. (רבי נחמן מברסלב, "שיחות מוהר"ן")

14. תורת ההתפתחות, ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מותאמת לרזי עולם של הקבלה, יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות. (הראי"ה קוק, "אורות הקודש")