11-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״דור האחרון״

doc: heb
docx: rus heb eng

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "בחיי המעשה סותרות ארבעת המדות זו לזו"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "שלהבת העולה", פסקה 261

doc: heb

10-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״דור האחרון״

doc: heb
docx: spa rus heb

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "שלום ציבור מסויים, ושלום העולם כולו"

doc: heb

08-09-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא "יחוד ה'"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "בהעדר יכולת להנהיג מדת האמת ניסו להשתית את המדות התרומיות"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "ויְכַל אלקים ביום השביעי", פסקה 180

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא "יחוד ה׳"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור 1 הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״תפילה״

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור 1 זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "ויִיצֶר ה' אלקים את האדם", פסקה 207

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״עיבור״

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור 2 זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "קול ודיבור", פסקה 236

doc: heb

07-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא "יחוד ה'"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קי

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "ארבע המדות: חסד, אמת, צדק ושלום בנושאי הפרט והחברה"

doc: heb
zip: eng heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "תַדְשֵׁא הארץ", פסקה 158

doc: heb

06-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״ערבות״

doc: heb
docx: eng spa rus heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קח

doc: heb

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "שבעה היכלות של או"א דבריאה. היכל חמישי, חסד", פסקה 118

doc: heb

05-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״ערבות״

doc: heb
docx: eng spa rus heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קג

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "זכו - אחישנה. לא זכו - בעיתה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "שבעה היכלות של או"א דבריאה. היכל שלישי, נצח", פסקה 84

doc: heb

04-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״ערבות״

doc: heb
docx: eng spa rus heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קג

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "זכו - אחישנה. לא זכו - בעיתה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "שבעה היכלות של או"א דבריאה. היכל ראשון לִבְנת הספיר, יסוד". פסקה 63

doc: heb

03-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור "ניצוצות של נשמה אחת"

doc: heb
docx: eng spa rus heb

01-09-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. מאמר 23 "מהו, שנתקשה משה על מולד הלבנה, בעבודה" (1990)

doc: heb

בעל הסולם, "השלום בעולם""

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "שבעה היכלות שבגן עדן. היכל שביעי, בינה", פסקה 28

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "יחוד ה'"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

בעל הסולם, "בית שער הכוונות"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "שבעה מדורים של ארץ עליונה. מדור שישי, חסד", פסקה 50

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "יחוד ה'"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "פתיחה לשבעה היכלות", פסקה 7

doc: heb

31-08-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. מאמר 4 "מהו שהמחבל היה נמצא בהמבול, והוא היה ממית, בעבודה" (1991)

doc: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות ק

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום בעולם"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית - ב", מאמר "שבעה היכלות שבגן עדן",

doc: heb

30-08-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, שמעתי ל"ד "יתרון ארץ בכל הוא"

doc: heb

התרשמויות מכנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה

doc: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "והנחש היה ערום", פסקה 437

doc: heb

29-08-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, שמעתי כ' "ענין לשמה"

doc: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות צה

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, שמעתי כ"ה "דברים היוצאים מהלב"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "יהי מאורות", פסקה 399

doc: heb

24-08-2017

הכנה לכנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה

doc: heb

23-08-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור 4 "חוק הערבות ההדדית", חלק א

doc: heb

הכנה לכנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור 4 "חוק הערבות ההדדית", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "מים אלו הָרוּ וילדו אפלה", פסקה 369/2

doc: heb

22-08-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור בנושא "אירופה בפרשת דרכים״

doc: heb

בעל הסולם, "שופר של משיח"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "ב' ראשית", פסקה 338

doc: heb
zip: heb

21-08-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור בנושא "אירופה בפרשת דרכים״

doc: rus heb
docx: rus spa heb eng

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות סא

doc: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "והארץ הייתה תוהו", פסקה 318

doc: heb

20-08-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור 2 "תפיסת המציאות", חלק א

doc: heb
docx: spa rus heb eng

הכנה לכנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור 2 "תפיסת המציאות", חלק ב

doc: heb
docx: spa rus heb eng

18-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות״

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: eng heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות צג

doc: heb
zip: eng heb

כתבי בעה"ס, "מבוא לספר הזוהר", אות אות כז

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "וייבן ה' אלקים את הצלע", פסקה 279

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא ״תפיסת המציאות", חלק א

doc: heb
docx: eng rus heb

שיעור 1 בנושא ״תפיסת המציאות", חלק ב

doc: heb
docx: rus heb eng

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "התיקון של עולם התחתון מעולם העליון", פסקה 308

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא ״תפיסת המציאות", חלק א

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור 2 בנושא ״תפיסת המציאות", חלק ב

doc: heb
docx: spa rus heb eng

17-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: rus heb eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות פו

doc: heb
zip: eng heb

כתבי בעה"ס, "מבוא לספר הזוהר", אות כד

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "אבני שַׁיִשׁ טהור", פסקה 252

doc: heb

16-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: rus heb eng

כתבי בעה"ס, "מבוא לספר הזוהר", אות כ

doc: heb

15-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: rus eng heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות פב

doc: heb
zip: eng heb

כתבי בעה"ס, "מבוא לספר הזוהר", אות יז

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "משה וב' משיחים", פסקה 232

doc: heb

14-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: eng heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות פא

doc: heb
zip: eng heb

כתבי בעה"ס, "מבוא לספר הזוהר", אות יב

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "אבן הקלע", פסקה 203

doc: heb
zip: heb

13-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: rus heb eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות עח

doc: heb
zip: eng heb

כתבי בעה"ס, "מבוא לספר הזוהר", אות ח

doc: heb

11-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות עה

doc: heb
zip: eng heb

כתבי בעה"ס, "מבוא לספר הזוהר"

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "תפילה לעני", פסקה 191

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "תפיסת המציאות", חלק א

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור 1 בנושא "תפיסת המציאות", חלק ב

doc: heb
docx: spa rus heb eng

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "בית שער הכוונות"

doc: heb

10-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות ע

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כח

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "אני אני הוא", פסקה 168

doc: heb