28-02-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, אגרת א'

zip: heb

בעל הסולם, "הערבות", אות י"ט

zip: heb

27-02-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי, ל"ד "יתרון ארץ בכל הוא"

doc: heb
zip: heb

רב"ש - א'. מאמר 9 "לעולם ימכור אדם קורות ביתו" (1984)

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "אדה"ר", כותרת משנה "בחיר כל הנבראים"

26-02-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - ג'. מאמר 645 "ממעשיך הכרנוך"

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי נ"ז "יקריב אותו לרצונו"

doc: heb

24-02-2017

הכנה לשיעור

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן, חלק א'

doc: heb

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן, חלק ב'

הכנה לשיעור

בעל הסולם, אגרת א'

23-02-2017

כנס קבלה לעם העולמי 2017 "כולנו כאחד", יום א', אירוע 1, ישיבת חברים מס' 1

"כנס קבלה לעם העולמי 2017 ,"כולנו כאחד", יום א', אירוע 2, שיעור מס' 1 "מרכז העשיריה"

doc: heb
zip: heb

כנס קבלה לעם העולמי 2017 "כולנו כאחד" יום א', אירוע 3, טקס פתיחה

כנס קבלה לעם העולמי 2017 "כולנו כאחד", יום א', אירוע 4, שיעור מס' 2 "חיבור בעשירייה"

doc: heb
zip: heb

כנס קבלה לעם העולמי 2017 "כולנו כאחד", יום א', אירוע 5, ישיבת חברים מס' 2

כנס קבלה לעם העולמי 2017 "כולנו כאחד", יום א', אירוע 6, שיעור מס' 3

doc: heb

כנס קבלה לעם העולמי 2017 "כולנו כאחד", יום א', אירוע 7, ישיבת חברים מס' 3

"כנס קבלה לעם העולמי 2017 "כולנו כאחד", יום ב', אירוע 8, שיעור מס' 4 "המהות של אחישנה"

doc: heb
zip: heb

כנס קבלה לעם העולמי 2017 "כולנו כאחד", יום ב', אירוע 9, ישיבת חברים מס' 4

כנס קבלה לעם העולמי 2017 "כולנו כאחד", יום ב', אירוע 10, שיעור מס' 5 "ערבות בעשירייה

doc: heb

כנס קבלה לעם העולמי 2017 "כולנו כאחד", יום ב', אירוע 11 "מחברים את ישראל"- ארקדי דוכין וחבריו

כנס קבלה לעם העולמי 2017 "כולנו כאחד", יום ב', אירוע 12, שיעור מס' 6 "אהבת ישראל

doc: heb
zip: heb

כנס קבלה לעם העולמי 2017 "כולנו כאחד", יום ג', אירוע 13, ישיבת חברים מס' 5

כנס קבלה לעם העולמי 2017 "כולנו כאחד", יום ג', אירוע 14, שיעור מס' 7 "תפילת רבים"

zip: heb

כנס קבלה לעם העולמי 2017 "כולנו כאחד", יום ג', אירוע 15, ישיבת חברים מס' 6

כנס קבלה לעם העולמי 2017 "כולנו כאחד", יום ג', אירוע 16, שיעור מס' 8 "אחד מגלה אחד״

zip: heb

כנס קבלה לעם העולמי 2017 "כולנו כאחד", יום ג', אירוע 17, ישיבת חברים מס' 7

20-02-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לכנס", חלק א׳

doc: heb
zip: heb

שיעור בנושא "הכנה לכנס", חלק ב׳

doc: heb
zip: heb

19-02-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לכנס", חלק א׳

doc: heb
zip: heb

שיעור בנושא "הכנה לכנס", חלק ב׳

doc: heb
zip: heb

17-02-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - ג'. מאמר 27 "ג' קוים - א"

doc: heb

רב"ש - ב'. מאמר 7 "מתי הם הזמנים של תפלה והודאה, בעבודה" (1990)

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי ד' "מהו סיבת הכבידות, שהאדם מרגיש בבטול לה', בעבודה"

doc: heb

בעל הסולם, "הערבות"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לכנס"

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לכנס", חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לכנס", חלק ב'

doc: heb

שיעור 2 בנושא "הכנה לכנס"

doc: heb

16-02-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" (1988)

doc: heb
zip: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "מדרגה רוחנית", כותרת משנה "לא מתעורר מלמעלה מטרם שמתעורר מלמטה"

doc: heb

בעל הסולם, "הערבות"

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "מחשבת הבריאה" כותרת משנה ""מידת התענוג והחשק לקבל

doc: heb
zip: heb

15-02-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - ג'. מאמר 875 "ג' קוים"

doc: heb
zip: heb

רב"ש - א'. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" (1988)

doc: heb
zip: heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות יז

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "קו אמצעי", כותרת משנה "לחם ויין"

doc: heb

14-02-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" (1988)

doc: heb

זוהר לעם 1', קטעים נבחרים, פרק "אדה"ר", כותרת משנה "ידי אדם"

doc: heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות ט"ז

doc: heb

הכנה לשיעור

mp3: rus heb eng
mp4: eng rus heb

זוהר לעם 2, קטעים נבחרים בנושא "קו אמצעי"

doc: heb

13-02-2017

הכנה לשיעור

כתבי רב"ש, מאמרי "שלבי הסולם", מאמר "מה נותן לנו הכלל של ואהבת לרעך" (1984)

doc: heb

כתבי רב"ש, מאמרי "שלבי הסולם", שנת 1984, מאמר י"ז "בענין חשיבות החברים"

doc: heb

כתבי בעה"ס, מאמר "מתן תורה", אות י"ד

doc: heb

זוהר לעם', קטעים נבחרים, פרק "אדה"ר", כותרת משנה "מושל על הכול"

doc: heb

12-02-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "דומם דקדושה"

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים פרק "אדה"ר" כותרת משנח "ספר תולדות אדם"

doc: heb

כתבי בעה"ס, מאמר "מתן תורה", אות י"ב

doc: heb

10-02-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חיבור מעל ניגודים"

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: heb

כתבי בעה"ס, מאמר "מתן תורה", אות י'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק אברהם", כותרת משנה "מי העיר" ממזרח?"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "דומם דקדושה", חלק א'

doc: heb
docx: heb

שיעור 1 בנושא "דומם דקדושה", חלק ב'

doc: heb
docx: heb

שיעור 2 בנושא "דומם דקדושה", חלק א'

doc: heb
docx: heb

שיעור 2 בנושא "דומם דקדושה", חלק ב'

doc: heb
docx: heb

הכנה לשיעור

09-02-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "בנין השכינה"

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: heb

כתבי בעה"ס, מאמר "מתן תורה", אות ח'

doc: heb

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "ביאור התחלקות י"ד מצוות בעשרה מאמרות"

doc: heb

08-02-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "בנין השכינה"

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: heb

כתבי בעה"ס, מאמר "מתן תורה", אות ד'

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "ביאור כללי לכל י"ד (14) מצוות, ואיך מתחלקות לשבעה ימי בראשית", אות 8

doc: heb

07-02-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הסתר וגילוי"

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: heb

כתבי בעה"ס, מאמר "מתן תורה", אות א'

doc: heb

06-02-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הסתר וגילוי"

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: heb

שיעור בנושא "מסמך ארוסה", כותרת "מימוש התוכנית"

doc: heb

הכנה לשיעור

mp3: ron hun rus heb eng
mp4: ron hun rus heb eng

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "ביאור כללי לכל י"ד (14) מצוות, ואיך מתחלקות לשבעה ימי בראשית"

doc: heb
zip: heb

05-02-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הביטול ההכרחי בין התלמיד לרב"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור בנושא "מסמך ארוסה", כותרת "התוצאה הרצויה"

doc: heb

03-02-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "השתוקקות"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור בנושא "מסמך ארוסה", כותרת "קריטריון אחד, נושא אחד"

doc: heb

כנס "הנקודה שבלב"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "הביטול ההכרחי בין התלמיד לרב", חלק א'

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור 1 בנושא "הביטול ההכרחי בין התלמיד לרב", חלק ב'

doc: heb
docx: spa rus heb eng

הכנה לשיעור

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

שיעור 2 בנושא "הביטול ההכרחי בין התלמיד לרב"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור בנושא "כלכלה, חברה ושוק העבודה"

doc: heb
docx: rus heb eng

02-02-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא: "אם אין אני לי מי לי"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור בנושא "מסמך ארוסה", כותרת "כיצד לפעול"

doc: heb

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "מצוות התורה, המצווה השלוש עשרה" , פסקה 246

doc: heb
mp4: rus hun ita heb eng

הכנה לשיעור

mp3: ron ita rus eng heb
mp4: ron ita heb rus eng

01-02-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא: "אם אין אני לי מי לי"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור בנושא "מסמך ארוסה", כותרת "כיצד לפעול"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "מצוות התורה, המצווה העשירית", פסקה 237

doc: heb

31-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "דעת בעלי בתים הפוכה מדעת תורה", חלק א'

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור בנושא "דעת בעלי בתים הפוכה מדעת תורה", חלק ב'

doc: heb
docx: spa rus heb eng

30-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "דעת בעלי בתים הפוכה מדעת תורה", חלק א'

doc: heb
docx: rus heb eng

שיעור בנושא "דעת בעלי בתים הפוכה מדעת תורה", חלק ב'

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: heb

הכנה לשיעור

mp3: ron hun rus heb eng
mp4: ron hun rus heb eng

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "מצוות התורה, המצווה השביעית", פסקה 225

doc: heb

29-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "אין עוד מלבדו"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור בנושא "מסמך ארוסה", כותרת "תוכנית היציאה מהמשבר"

doc: heb